Riktlinjer för modifieringar av PLAYMOBIL-figurer och -delar

Allmänna anmärkningar

I följande avsnitt definierar vi hur vi ställer oss till modifieringar av figurer med tanke på vårt ansvar för arvet från Hans Beck (upphovsrätt, varumärkes- och designrättsligt skydd) och med tanke på vårt ansvar för barnens säkerhet (produktansvar):

Vi motsätter oss nedanstående modifieringar under förutsättning att dessa offentliggörs, att vi får kännedom om dem samt om de får en sådan spridning att de får en större betydelse:

  • Diskriminerande innehåll
  • Innehåll av politisk karaktär
  • Innehåll inte ämnat för barn
  • Extremistiskt innehåll
  • Krigshetsande och aggressivt innehåll
  • Innehåll och former som är farliga för barn

Alla materiella anspråk härrörande från modifierade PLAYMOBIL-figurer avslås utan undantag av geobra Brandstätter.

Anpassning

Vi skiljer mellan modifieringar (kallas även hädanefter anpassning) i privat eller offentlig omfattning.

Anpassning i privat omfattning är ett brett begrepp som innefattar sådana aktiviteter som våra högt skattade PLAYMOBIL-fantaster, mestadels vuxna med aktningsvärda samlingar, utför. I detta avseende är vi mycket toleranta – under förutsättning att företagets intressen alltid kommer i främsta rummet. Därför får till exempel aldrig modifierade PLAYMOBIL-figurer säljas.

För anpassning i offentlig omfattning skiljer vi mellan målgrupperna vuxna och barn.

Användning av modifierade PLAYMOBIL-figurer i sammanhang där innehållet är riktat till vuxna tolereras av oss. De får därmed även användas i kända TV-format (som exempelvis kvällssändningar av TV-program eller satirer) då vi på grund av den sena sändningstiden kan utgå från att dessa aktiviteter inte i någon större utsträckning är riktade till barn. Detta är också i enlighet med den tyska medielagen, där det slås fast att innehåll som inte är lämpligt för barn inte får sändas förrän före kl. 20.00.

För anpassning av PLAYMOBIL-figurer och -delar i syfte att visas för barn, och där till exempel barn får hantera dem, handlar det dels om att garantera barnens säkerhet i allmänhet, dels om våra rättsliga skyldigheter enligt lagen om produktansvar. I detta avseende har geobra Brandstätter en produktövervakningsplikt, som innebär att vi måste inspektera marknaden i den utsträckning det är ekonomiskt motiverat. Detta ansvar tar vi som leksaksproducenter på största allvar. Om vi därvid kan fastställa att de modifierade PLAYMOBIL-figurerna och -delarna kan utgöra en fara för barn, är vi rättsligen förpliktade att förhindra dessa modifieringar, då vi i annat fall kan bli ansvariga för följdskador.

Fara för barn anses för närvarande kunna uppstå om figurerna exempelvis modifieras på följande sätt:

  • Böjs med hjälp av upphettning av elektriska apparater eller på öppen eld
  • Dekoreras med spetsiga delar, t.ex. metalltrådar
  • Åverkan på figurerna med hammare och spik
  • Lackering av figurerna med lacker och färger som inte testats

3D-utskrifter

Vad gäller framställda eller offentligt tillgängliga 3D-utskriftsmallar för PLAYMOBIL-figurer eller -delar gäller följande enligt lag:
Nedladdning och utskrift respektive användning av upphovsrättsligt skyddade 3D-mallar från internet (t.ex. från delningssajter) är lika olagligt som att ladda upp sådana mallar på egna eller andras webbplatser (offentligt tillgängliggörande).

Användningen av 3D-tryckprodukter eller även 3D-mallar för kommersiellt bruk (t.ex. för framställning i avsikt att sälja) är inte tillåten enligt lag.

Om detta kommer till geobra Brandstätters kännedom kommer detta att beivras.