ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «PLAYMOBIL 1.2.3»

ΤΗΣ PLAYMOBIL HELLAS Α.Ε.

  1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων συμμετοχής.
  2. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όλοι οι κάτοικοι Ελλάδος και Κύπρου (μόνο φυσικά πρόσωπα) εφόσον απαντήσουν σωστά στο τεθέν ερώτημα του διαγωνισμού και συμπληρώσουν όλα τα υποχρεωτικά πεδία του Δελτίου Συμμετοχής που βρίσκεται στα καταστήματα παιχνιδιών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, όπως και στο site της Εταιρείας με τα πλήρη και πραγματικά τους στοιχεία. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία PLAYMOBIL Hellas Α.Ε. καθώς και τα τέκνα τους.
  3. Τα Δελτία Συμμετοχής βρίσκονται στα καταστήματα παιχνιδιών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό και στο site της Εταιρείας (www.playmobil.gr). Εναλλακτικά, κουπόνια συμμετοχής διατίθενται και στα γραφεία της PLAYMOBIL Hellas A.E. (Διεύθυνση: οδός Αμαλιάδος, αρ. 4, Κηφισιά, τηλ: +30210 8000018) καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 έως τις 16:00. Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν το Δελτίο Συμμετοχής και να το αποστείλουν, είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση PLAYMOBIL Hellas Α.Ε., Αμαλιάδος 4, 14564, Κηφισιά, είτε ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής φόρμας συμπλήρωσης που εμφανίζεται στο site της Εταιρείας (www.playmobil.gr). Μια μόνο συμμετοχή για τον καθένα θα γίνεται δεκτή. Έγκυρα θεωρούνται τα Δελτία Συμμετοχής, τα οποία έχουν όλα τα στοιχεία του συμμετέχοντος. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν μέχρι τις 16 Ιουλίου 2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου) και μέχρι τις 23.59 της ίδιας ως άνω ημέρας σε περίπτωση υποβολής της σχετικής φόρμας ηλεκτρονικά. Συμμετοχές που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα συμπεριληφθούν στην κλήρωση.
  4. Οι νικητές που θα κληρωθούν είναι συνολικά 30 (τριάντα) και 5 (πέντε) αναπληρωματικοί και θα κερδίσουν το «Πειρατικό καράβι 1.2.3» (κωδ.: 9118). Τα παραπάνω δώρα είναι ακριβώς, όπως εμφανίζονται στην αφίσα του Διαγωνισμού. Δηλώνεται ρητά ότι τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρηματικό έπαθλο ή με άλλο προϊόν.
  5. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της PRC Group Α.Ε. (συνεργαζόμενη εταιρία που διατηρεί τη βάση δεδομένων της PLAYMOBIL Hellas Α.Ε.), στην Αθήνα του Ν. Αττικής, οδός Πανόρμου, αρ. 74, και οδός Λαρίσης στις 26 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών, κας Αικατερίνης Κοσμά, παρουσία ενός στελέχους της PLAYMOBIL Hellas και ενός της PRC Group αντίστοιχα, καθώς και όσων εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν.
  6. Οι τυχεροί νικητές θα ενημερωθούν μέσω τηλεφώνου ή/και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στα στοιχεία που έχουν δηλώσει και τα ονόματά τους θα ανακοινωθούν και στο site της εταιρείας (www.playmobil.gr). Σε περίπτωση που ένας εκ των νικητών, αφού ειδοποιηθεί με πέντε τηλεφωνικές κλήσεις ή/και με ηλεκτρονική αλληλογραφία, δεν ανταποκριθεί, τότε καλείται ο πρώτος σε σειρά αναπληρωματικός. Το ίδιο θα συμβεί όταν η διοργανώτρια εταιρεία PLAYMOBIL Hellas Α.Ε. κατά την προσπάθεια επικοινωνίας της με τον συμμετέχοντα, διαπιστώσει ότι τα στοιχεία επικοινωνίας που της έχουν δοθεί είναι ανακριβή και για αυτό το λόγο δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί του.
  7. Τα δώρα θα αποστέλλονται στους νικητές του Διαγωνισμού μέσω courier με δαπάνη της διοργανώτριας εταιρείας στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων στους νικητές, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω, αποκλειομένης κάθε άλλης ευθύνης της.
  8. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο site της διοργανώτριας εταιρείας (www.playmobil.gr).
  9. Η διοργανώτρια εταιρεία PLAYMOBIL Hellas Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει μονομερώς τους όρους συμμετοχής ή/και διεξαγωγής των κληρώσεων ή/και τα δώρα, ή να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, καθώς και να ακυρώσει την κλήρωση για σπουδαίο λόγο. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού ή και της κλήρωσης και οι συμμετέχοντες ουδεμία αξίωση έχουν κατά αυτής εξ αυτού του λόγου.
  10. Η συμμετοχή στις κληρώσεις συνιστά ρητή και ελεύθερη αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος στην ένταξη και επεξεργασία από την PLAYMOBIL Hellas Α.Ε. μέσω της εταιρίας PRC Group The Management House A.E. που αποτελεί τη συνεργαζόμενη εταιρία και εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό της Διοργανώτριας εταιρίας, των μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του ιδίου ή και του ανηλίκου τέκνου του επί του οποίου ασκεί τη γονική μέριμνα, σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων τηρούμενο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας περί επεξεργασίας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, για την εξυπηρέτηση και παρακολούθηση της δια του παρόντος διαγωνισμού καθιδρυόμενης συναλλακτικής σχέσης. Ο συμμετέχων έχει δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, διόρθωση ή διαγραφή στοιχείων του που τηρούνται σε Αρχείο ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ο συμμετέχων, εφόσον το επιλέξει στο έντυπο ή ηλεκτρονικό κουπόνι συμμετοχής, χορηγεί τη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή του στην επεξεργασία των δηλούμενων προσωπικών του δεδομένων από την εταιρία και τη διαβίβασή τους προς, καθώς και την επεξεργασία τους, από την εταιρία PRC Group The Management House A.E. ως εκτελούσας για λογαριασμό της διοργανώτριας εταιρίας Playmobil Hellas A.E. την επεξεργασία, και για τους σκοπούς εμπορικής προώθησης και λήψης δωρεάν ενημερωτικού υλικού μέσω, ενδεικτικά αναφερομένων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή επιστολών (ηλεκτρονικών ή έντυπων). Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία του παραμένουν στη βάση δεδομένων της Διοργανώτριας εταιρίας που τηρείται από την εκτελούσα την επεξεργασία εταιρία για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη λειτουργία της σχέσης που καθιδρύεται και ανά πάσα στιγμή έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται ανωτέρω και από την κείμενη νομοθεσία με την αποστολή σχετικού αιτήματος απευθυνόμενου προς τη Διοργανώτρια εταιρία, ως υπεύθυνης επεξεργασίας των δεδομένων του.